Zásady ochrany osobních údajů v souladu GDPR

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslav Škeřík, IČ 11146818 se sídlem Pod Dubem 12, 530 02 Dašice; a Iva Škeříková, IČ: 88253899 se sídlem Pod Dubem 12, 530 02 Dašice  (dále jen: „Správce“).

2. Kontaktní údaje Správce:  email: chalupynahorach@gmail.com,  telefon: 774 196223; 774 196462

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, resp. rezervace nebo tyto údaje byly Správci předány obchodním partnerem, který provádí zprostředkování ubytování na základě smluvního vztahu.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- zákon č. 565/1990 Sb.O místních poplatcích 

- obecní vyhláška  (rekreační a ubytovaci poplatky obci)

- zákon č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území České republiky

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2. Účelem zpracování osobních údajů je zejména:

a) Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontaktní údaje). Poskytnutí těchto údajů je nutným požadavkem pro uzavření smlouvy. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů Správce nemůze poskytnout ubytování a plnit předmět smlouvy.

b) Zasílání obchodních sdělení.

c) Plnění souvisejících zákonných pozadavků (vedení ubytovací knihy, účetních a daňových dokladů), zejména: Zákon 563/1991 Sb., 326/1999 Sb., 326/1999 Sb.

3. Správce neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží resp. služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťující služby provozování web stránek,

- obecní úřad Benecko.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

VI. Práva subjektu údajů (Vaše práva)

Za podmínek stanovených v GDPR máte

1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (antivirová ochrana, firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě:v bezpečném prostoru.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

3.     Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.